HISTORIA forts.Större arbetsgivare och -nischer i företaget

Från starten till dags dato har Vasa stad varit en av de största arbetsgivarna. Dock kan man skönja en svacka hela 1970-talet och början av 1980-talet vad gäller arbetstillfällen åt Vasa stad.


Vasa Lantbruksingenjörsdistrikt (nu Västra Finlands Miljödistrikt) gav företaget relativt stora arbetsuppgifter från starten. Åren 1961-62 utförde företaget dikningsarbeten åt Gamla Karleby Lantbruksingenjörsdistrikt i Jeppo. År 1963 utfördes ett relativt stort dikningsprojekt i Vedenoja, Laihela åt Vasa Lantbruksingenjörsdistrikt.


Från början av verksamheten var även vägförbättringsdikningar åt kommuner och större väglag goda arbetsprojekt. På 1960-talet förbättrades byavägar genom dikning och breddning varefter de överlämnades åt vägverket som s.k. bygdevägar.
År 1966 byggdes den första vatten- och avloppsledningen åt Korsholms kommun på entrepenad. Kommunalteknik skulle sedermera ge företaget den huvudsakliga sysselsättningen under hela 1970-talet, och största delen av 1980-talet.Av kommunaltekniska arbeten utfördes 60-70 % i finskspråkiga kommuner, ända till Ähtäri och Soini som de mest avlägsna kommunerna. Denna nisch minskade drastiskt i samband med lågkonjunkturen i början av 1990-talet.
Kabelkanaler började byggas åt Vasa Telefon i slutet av 1960-talet. Senare har även Vasa Elektriska varit en stor arbetsgivare med kabelkanalsbyggande. Kabelarbeten sysselsätter firman i hög grad även i dag.


Åren 1977-78 byggdes kabelkanaler åt Statens Järnvägar mellan Jämsä-Jyväskylä och mellan Jämsä-Orivesi sammanlagt ca 200 km. Några år senare byggdes ca. 60 km kabelkanal åt järnvägen i Fredrikshamnområdet.


År 1995 inleddes kabelplogning och -kanalbyggande i Sverige åt Televerket. Där byggdes ca. 100 km kabelkanal i Västerbotten. Följande år byggdes ca 200 km kabelkanal åt Telecom Finland i Jyväskyläområdet.


Vägverket har under vissa år varit en relativt stor arbetsgivare. Några större projekt som kan nämnas är Storkors fiskehamn i Korsnäs (1979-80), dikning och breddning av Strandvägen mellan Malax och Molpe samt sprängningsarbeten vid förlängningen av Vasa motorväg, Gamla Vasa-Helsingby.


Kraftverken och ställverkstationer samt kraftledningslinjer har även givit firman sysselsättning under vissa år av verksamheten inom regionen.Under årens lopp har sammanlagt ca. 100 km s.k. skogsbilvägar byggts åt Vasa Skogsförbättringsdistrikt.


År 1986 startade firman byggandet av den första idrottsplanen på helentreprenad i Kristinestad. Det var en entreprenad omfattande fotbollsplan,löpbanor, läktare, tennisplaner, grusplan och parkeringar. Byggnadstiden var tre år. Efteråt har företaget byggt idrottsplaner i Koskenkorva, Maxmo, Kaskö, Eurajoki och Kvevlax.
När lågkonjunkturen kom i början av 1990-talet avstannade byggandet av idrottsplaner nästan helt i Finland p.g.a. att staten inte beviljade bidrag för dessa byggen.Slutord

Bröderna Hemming Ab firar år 1998 sitt fyrtionde verksamhetsår som jordbyggare.


På föregående sidor har skildrats företagets historia på olika sätt, bl a framgår företagets förehavanden under årens lopp, nuvarande personal samt de som varit i firmans tjänst minst 4 år. Intressant läsning är säkert hur Bröderna Hemming tillkommit och grundats.Förutom att göra denna historik, har 40-års jubiléet även uppmärksammats genom att detta år har inhandlats en grävmaskin, som varit I firmans ägo i slutet av 50-talet och i början av 60-talet. Maskinen är en Pikku-Jussi Åkerman 200 D av årsmodell 1954 serie nr. 2151, vilken är i funktionsdugligt skick och som flyttas samt dras fram av en traktor Fordson Major årsmodell 1962. Som drivkälla vid grävning används traktorns kraftuttag och då den inkopplats "är det bara att sätta igång spelmaskineriet medelst friktionskopplingen". Både grävmaskinen och traktorn har restaurerats och är således i original skick. Pikku-Jussi maskinen och traktorn är utställd på en depå vid firmans lagerhall i Övermalax.


Historikens bildmaterial försöker belysa företagets olika arbetsutföranden och de är
tagna av firmans anställda under årens lopp. Jag hoppas och tror att bilderna säger mycket i denna historik. Bilderna är alltså tagna av amatörfotografer som i verkligheten är jordbyggnadsproffs; bildernas kvalitet kunde ha varit bättre men de ger en glimt av gångna tiders arbete och människor.


Jag ser med tillförsikt på framtiden.

Personalen är motiverad och slagkraftig, vi har en medelålder på 41,5 år. Maskinparken är modern och välskött, och vi har en mångsidig tilläggsutrustning att tillgå. Företaget placerades i den högsta kreditvärdighetsklassen AAA av Dun & Bradstreet bland 2762 st andra företag i Finland år 1996. Detta betyder att företagets ekonomi är i skick. I januari 1998 erhöll bolaget samma certifikat.


I dagens läge fortgår en teknisk utveckling inom jordbyggnadsbranschen som går framåt med stormsteg. Och jag vill påstå att Bröderna Hemming Ab har varit med i utvecklingen och som någon sorts liten vägvisare även för andra jordbyggare, därmed har vi kunnat vara med och höja standarden och prestandan på hela jordbyggnadssektorn. Vi måste dock vara medvetna om att utvecklingen ständigt går framåt, vilket innebär att produktionsutvecklingen i firman måste vara igång hela tiden.


Jag hoppas att Ni genom denna historik har haft en givande stund i Bröderna Hemming Ab:s sällskap!

Kaj I. Hemming
VD, Byggnadsingenjör

(I bokform ISBN: 952-91-0593-2)

Sida: föregående 1 2

 

 

Copyright Br. Hemming 2014